//
LABORATORI DE CREACIÓ D’AMBIENTS EDUCATIUS

ARTIFICIS: LABORATORI DE CREACIÓ D’AMBIENTS EDUCATIUS 

Línies de mediació i col•laboració amb xarxes actives


ARTEFACTUMlaboratorio»Aquest laboratori està orientat a desenvolupar metodologies pràctiques que ens apropin a un coneixement sensible de la metèria amb la que treballem: la disposició d’ambients per l’aprenentatge. Per mitjà d’eines artístiques de la performence, el teatre, la dansa i les arts visuals, Artificis es proposa com un espai mòbil d’experimentació i reflexió sobre el lloc que ocupa el cos i l’experiència en la pràctica educativa.«


La creació d’ambients és un dels elements comuns entre les arts en viu i la pràctica pedagògica. Les arts en viu són les que posen en relació els límits espacial i temporal amb el cos: el cos com el lloc de l’experiència. Impliquen un encontre en el que es disposen unes determinades relacions socials al voltant d’uns continguts. Des d’aquest punt de vista la pràctica pedagògica és una pràctica artística de creació, tant la tasca de l’artista com la del/la mestre/a és crear espais experiencials, posar a disposició de l’altre els elements per facilitar experiències i aprenentatges sobre el món.

De tot això podem deduir que una de les principals funcions del mestre/a-artista és crear artificis. Un artifici és una determinada disposició de l’espai, el temps, la matèria i els cossos al voltant d’unes relacions que proposen vincles i desencadenen experiències. L’artifici és l’art de fer, conjuga “habilitat”, “talent” i “astúcia” per part de l’art, i “ofici”, “tècnica” i “mètode” per part del fer. Entre la tècnica i l’habilitat, l’artifici es pensa en moviment.

Aquest laboratori està orientat a desenvolupar metodologies pràctiques que ens apropin a un coneixement sensible de la metèria amb la que treballem: la disposició d’ambients per l’aprenentatge. Per mitjà d’eines artístiques de la performence, el teatre, la dansa i les arts visuals, Artificis es proposa com un espai mòbil d’experimentació i reflexió sobre el lloc que ocupa el cos i l’experiència en la pràctica educativa. Un espai on assajar artificis, dispositius i metodologies que ens proporcionin eines i estratègies per entrendre l’educació a través de l’art.

DESCRIPCIÓ


Artificis és un laboratori d’investigació educativa que es concreta com a formació permanent del professorat per escoles de nova creació de caràcter experiencial. Es basa en la investigació a través de la pràctica, i es desenvolupa mitjançant eines de les arts en viu, eines generades en comú i d’altres generades pels participants durant el procés.
El laboratori parteix del coneixement situat i s’apropia d’eines del pensament crític contemporani per tal de proposar una reflexió sobre les metodologies de creació d’ambients educatius.

Plantegem pràctiques que es pensin en veu alta, que ens posibilitin com a mestres-artistes-investigadors formular preguntes concretes, visibles i no tant evidents sobre allò que es manifesta a l’aula.

OBJETIUS ESPECÍFICS


 • Crear ambients educatius a partir d’eines artístiques de creació, anàlisi i crítica.
 • Incorporar el cos com element central en l’educació mitjançant el moviment, la performance i la comunicació no verbal.
 • Proposar àmbits de col•laboració orientats a experimentar entorns d’aprenentatge col•lectiu a través de la pràctica artística amb la finalitat de crear experiències compartides.
 • Crear espais de contagi, contrast i enriquiment entre els interessos convocats orientats a produir un coneixement pro-comú.
 • Desenvolupar pràctiques discursives que abordin els problemes i reptes educatius plantejats pels participants de forma col•lectiva.
 • Afavorir la reflexió sobre la pròpia pràctica amb la idea de millorar aquells aspectes que no són satisfactoris.
 • Proposar espais de continuïtat i col•laboració que desbordin el marc espacial-temporal del laboratori amb la finalitat d’incorporar nous coneixement a la pràctica educativa.
 • Compartir l’experiència amb les famílies obrint espais de participació i col•laboració a tota la comunitat educativa.
 • Crear contextos de diàleg, anàlisi, reflexió i intercanvi al voltant de les pròpies pràctiques educatives.
 • Crear un discurs compartit, rigorós, crític i viu entorn al què i com afrontar la pràctica educativa.

CONTINGUTS


 • L’escola com espai d’investigació pedagògica per la creació d’ambients educatius.
  • La figura del mestre/a-artista como investigador/ra.
  • La creació d’artificis como a mitjà d’investigació educativa.
 • El cos i l’experiència como a fonaments de l’ aprenentatge.
  • Pedagogies corporals: performativitat i teatralitat a l’escola.
  • Pedagogies performatives: La pràctica artística como a mitjà per l’aprenentatge.
 • Elements de convergència entre pedagogia i art.
  • El dispositiu social: la construcció d’espai, la utilització del temps i la distribució dels cossos.
 • Dinàmiques de col•laboració i cooperació a l’escola.
  • Pràctiques crítiques: educació, creació, art i realitat. Praxi, reflexió i creació de coneixement compartit a l’entorn de les interaccions i transversalitats dels camps.
  • Pedagogies col•lectives i col•laboratives: la construcció de coneixement col•lectiu en situació.

METODOLOGIA I ESTRUCTURA


Proposem un tipus de pedagogia performativa que va més enllà de la teoria i la pràctica. La pedagogia de l’experiencia en la que no hi ha diferència entre el subjecte que pensa, el subjecte que actua i el subjecte que vivència. L’important és estar a prop de les coses, provocar-les, crear dinàmiques al voltant que potenciïn un exercici d’escriptura col•lectiva i activar àmbits d’invenció educativa que conectin amb problemàtiques reals i concretes.

Pretenem aprofundir en la idea de comunitat educativa a través del desenvolupament de pràctiques col•laboratives, per tal de repensar els espais, els formats i les arquitectures en les que s’inscriuen les nostres pràctiques; posarem èmfasi en la idea de cos com el lloc de l’experiència, en la creació d’ambients de plaer per l’aprenentatge i en la importància del afectes per la creació de vincles. Ens interessa potenciar la creació i consalidació de relacions horitzontals i flexibles, de llarga durada i basades en el diàleg que, acompanyades d’una revisió contínua dels formats, es converteixen en els principals instruments d’una pràctica educativa posicionada i compromesa.

ESTRUCTURA DE LA PRÀCTICA LABORATORIAL


El laboratori proposa un recorregut per les principals etapes d’un procés d’investigació-creció a través d’una metodologia de col•laboració continuada. Facilitarem un conjunt d’eines pràctiques de creació i anàlisi aplicades sobre els interessos de cada participant.

El conjunt d’eines i pràctiques de treball col•laboratiu que fonamenten el laboratori funcionen com a suport d’una experiència d’aprenentatge col•lectiu en situació. Tot i que en la pràctica les eines es plantegen de forma entrecreuada, diferenciem dos grans espais.

D’una banda proposem espais de creació pel desenvolupament dels interessos convocats a través d’una sèrie d’eines que es projecten sobre les principals fases del procés d’investigació-creació:

• Eines de conceptualizació.
• Eines d’anàlisi.
• Eines de creació i desenvolupament de continguts.
• Eines de creació de dispositius d’experiència.

I d’altra banda proposem espais de pràctiques discursives en els que abordem qüestions metodològiques, terminològiques i polítiques sobre la investigació educativa.

La finalitat d’aquests espais és anar configurant col•lectivament un llenguatge comú a partir del dissens i la negociació. Una pràctica compartida que permeti aprofundir en el marge de les diferències posades en situació.

La naturalesa col•laborativa del treball permet crear espais de contrast i enriquiment entre les aportacions de cada participant: detectar passions i necessitats compartides que permetin desplegar territoris d’afectació i acció comuna.

Pensem que és fonamental facilitar espais de contiuïtat pel desenvolupament de les investigacions proposades pel grup, espais que desbordin el laboratori i connectin amb la realitat educativa i la complexitat dels agents que la configuren.

El laboratori es desenvolupa en dues etapes:

• Vuit sessions de treball pràctic en les que es presentarà el marc metodològic i es desenvoluparan diverses pràctiques de creació, anàlisi i crítica sobre les bases del procés d’investigació-creació. Aquestes sessions estan pensades per realitzar-se amb la implicació dels mestres participants. (40 hores)
• Cinc sessions de pràctiques de laboratori en horari lectiu. Aquestes sessions estan pensades per practicar en l’espai de l’aula durant el funcionament de l’activitat escolar. (30 hores)

La segona etapa laboratorial es realitza en l’espai directe d’ intervenció amb la presència de tota la comunitat educativa. El darrer dia s’obriran les portes a les famílies per tal de compartir l’experiència.

DESTINATARIS


El laboratori es proposa com a formació permanent del professorat per les escoles de nova creació de caràcter experiencial. Entre els fonaments comuns d’aquestes escoles que es redefineixen contínuament a través de processos de reflexió i transformació, observem que parteixen del nen/a com a protagonista de l’aprenentatge, i creen ambients preparats basats en la llibertat, el moviment i la responsabilitat amb un enfocament experiencial i manipulatiu.

La majoria d’aquestes escoles tenen la necessitat d’obrir espais de formació continuada amb la idea de reflexionar sobre la pròpia pràctica de manera compartida per tota la comunitat educativa, per tal de fer front a la creació d’una metodologia situada en una problemàtica real.

El saber artístic també és el saber de l’experiència situada i concreta que suggereix una altra modalitat d’aproximar-se al món. Atén a la imaginació, a la ficció i a la creació de formes variades d’aproximar-se a una mateixa cosa. En aquest sentit el saber de l’experiència artística s’apropa més al conéixer, al descobrir, al descobri-se implicat amb la matèria i amb els altres. Per això aquest saber no està orientat a una finalitat concreta, sino a la conformació de sentit.

Donat el caràcter experimental d’aquestes escoles pensem que podem establir diàlegs i connexions d’interpel•lació entre la pràctica educativa i la pràctica artística experimental. Pensem que les metodologies d’investigació artística poden ser una gran aportació per la investigació educativa, i en concret per la creació d’ambients educatius.

Los comentarios están cerrados.

Follow ARTE FACTUM on WordPress.com